SEKOLAH HARAPAN BANGSA BATAM

Sekolah Harapan Bangsa Batam, adalah Harapan semua orang.

 

SEKOLAH HARAPAN BANGSA BATAM